Mounting screw only for TourSmooth II & TourPro rakes